Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu


1 września 1991 r. rozpoczęła działalność edukacyjną Szkoła Podstawowa Nr 16. Pierwsze dni były bardzo trudne. Nowy, ogromny, podzielony na sektory budynek, w którym gubili się uczniowie i rodzice, a czasem nauczyciele. Najdłużej błądziły maluchy. Ale jak tu nie błądzić, gdy łączna długość korytarzy wynosi 440 m2

Jednak, po tygodniu, byliśmy już zadomowieni, a nieprzyjazne początkowo korytarze szkolne stały się boiskiem, salą gimnastyczną, bieżnią, szeroką autostradą, a także przytulnym kącikiem koło kaloryfera.

Pierwszym dyrektorem naszej placówki był Pan Daniel Wiech- inspirator bardzo wielu przedsięwzięć. To On, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zainicjował nadanie szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich.

29 maja 1993 roku, Msza Św. odprawiona przez Ks.Biskupa Stefana Moskwę rozpoczęła uroczystości związane z nadaniem szkole imienia. W tym dniu odbył się także Bieg Uliczny o Puchar Prezesa TMLiKPW, konkurs plastyczny na temat: "Moje wyobrażenia o Lwowie" oraz konkurs historyczny "Lwowskie Orlęta". Zaczęliśmy tworzyć tradycję bardzo jeszcze młodej placówki, a wymienione imprezy stały się cyklicznymi elementami obchodów Święta Szkoły.

W drugą rocznicę nadania imienia szkole odsłonięto pamiątkowe tablice na murze szkoły. W tym roku odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich z. Nowego Sącza.

sp16

Kurator oświaty Piotr Idzikowski odczytał właśnie akt nadania naszej szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich

sp16

Ks. bp. Stefan Moskwa święci budynek, sztandar oraz ziemię z Cmentarza Orląt Lwowskich

sp16

Przemarsz pocztu sztandarowego przed zgromadzonymi. Sztandar niesie mgr H. Gładki, Ania Obler i Dorota Bacza

sp16

Fragment programu słowno-muzycznego w wykonaniu klas VII i VIII

Rok 1993 był ważny dla naszej szkoły z jeszcze jednego powodu. 1 września tego roku rozpoczęła naukę, pierwsza w województwie przemyskim, klasa integracyjna. Uczniowie tej klasy ukończyli w ubiegłym roku szkolnym gimnazjum, a obecnie uczęszczają do przemyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Przyjęcie niepełnosprawnych dzieci wymagało zniesienia barier architektonicznych. Oddana niedawno do użytku "16-tka" stała się znowu placem budowy. Efektem, czasem uciążliwych dla uczących się, prac były podjazdy, winda (początkowo wielka atrakcja dla wszystkich uczniów) i inne usprawnienia.

Integracja polega na tworzeniu nowego typu środowisk edukacyjnych, w których dzieci o zróżnicowanych możliwościach znajdą właściwe warunki do swego rozwoju.

Integracji uczyliśmy się ( i uczymy się nadal ) wszyscy. To wielka, wspaniała idea, która wciąż rośnie i rozwija się, ale wymaga dużej wiedzy, umiejętności dydaktycznych i wychowawczych od nauczycieli oraz zrozumienia i życzliwości od wszystkich.

sp16

Powinnością współczesnej szkoły jest również wychowanie prozdrowotne.

W realizacji tego zadania pomogło naszej placówce przystąpienie, w 1995 r., do ogólnokrajowego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Udział w programie miał jeszcze jedną poważną zaletę. Pozwolił przygotowywać się w działaniu (diagnoza, planowanie zadań, wdrażanie priorytetów i ewaluacja ich realizacji) do mającej nastąpić reformy edukacji.

sp16

Jedna z kartek kroniki Szkoły Promującej Zdrowie

Reforma systemu edukacji spowodowała, iż w roku szkolnym 1999/2000 w jednym budynku funkcjonowały dwie oddzielne szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 16 i Gimnazjum Nr 4.

Zmiana prawa oświatowego umożliwiła powołanie w roku 2000 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, w skład którego weszły wyżej wymienione placówki.

Klasy I-III Szkoły Podstawowej Nr 16 mieszczą się w oddzielnym segmencie szkoły z osobnym wejściem. W tym sektorze znajduje się sala gimnastyczna, z której korzystają małe dzieci, a także salka do gimnastyki korekcyjnej.

Klasy IV-VI SP mieszczą się w kolejnych dwóch, częściowo wydzielonych, sektorach.

Klasy integracyjne mają przydzielone na stałe sale na parterze, w sektorze C. Uczniowie tych klas przemieszczają się do pracowni tylko wówczas, gdy wymaga tego sytuacja.

Gimnazjaliści korzystają z pracowni: chemicznej, fizycznej, biologicznej, geograficznej, historycznej oraz z sal języka polskiego, języków obcych i matematyki.

W zespole istnieją dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu otrzymane w ramach programów "Internet w każdej gminie" i "Internet w każdym gimnazjum" oraz komputerowa pracownia języków obcych.

Uczniowie działający w Samorządzie Szkolnym posiadają pomieszczenie popularnie zwane "akwarium" ze względu na wydzielenie go z korytarza szybami.

W zespole funkcjonuje biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, szatnia, izba ekologiczna, sklepik, gabinet lekarski oraz stomatologiczny, salka rehabilitacyjna dla uczniów niepełnosprawnych.

W szkole znajduje się kompleks sportowy, w skład którego wchodzą 2 sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz zaadaptowana z tzw. łącznika sala do gier i zabaw zespołowych. Istnieje również boisko szkolne.

Ponad 90 nauczycieli pracujących z zespole dba, aby tworzyć środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia.

Właściwe funkcjonowanie placówki zapewnia także 20-osobowy zespół pracowników administracji i obsługi.

Naszym marzeniem jest, aby szkoła rozwijała się dynamicznie i była godna zaufania, a jej uczniowie dobrze znali historię własnego kraju byli wrażliwi i otwarci na potrzeby innych.


Przejdź na stronę główną